Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


32. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 2. 2012


č. 84/RMČ/2012


k uplatnění práva na přiměřenou slevu nájemného za užívání bytu č. 2 v č. p. 771, ulice Rochovská, Praha 9Rada městské části Praha 14


I. n e s o u h l a s í


s poskytnutím slevy z měsíčního nájemného ve výši 30% dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat žadatele prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. o nesouhlasu s poskytnutím slevy z měsíčního nájemného ve výši 30% za užívání bytu v č. p. 771, ulice Rochovská, Praha 9


T: 20. 3. 2012

Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., žadatel