Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


32. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 2. 2012


č. 89/RMČ/2012


k návrhu na souhlas s uzavřením splátkového kalendáře k úhradě smluvní pokuty a na prodloužení (obnovu) nájemní smlouvy pro nájemce části nebytových prostor
ve 2. a 3. nadzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902, ulice Gen. Janouška, Praha 9Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


1. s uzavřením splátkového kalendáře k úhradě smluvní pokuty za dluh na nájemném za užívání části nebytových prostor v objektu polikliniky č. p. 902, ul. Gen. Janouška, Praha 9dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


2. s prodloužením (obnovou) nájemní smlouvy za stejných podmínek pronájmu části
nebytových prostor v objektu polikliniky č. p. 902, ul. Gen. Janouška, Praha 9
za podmínky uzavření splátkového kalendáře dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat nájemce prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., o odsouhlasení uzavření splátkového kalendáře a prodloužení (obnovy) nájemní smlouvy za stejných podmínek pronájmu části nebytových prostor v objektu polikliniky č. p. 902, ul. Gen. Janouška, Praha 9


T: 15. 3. 2012Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., OSMI, nájemce