Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


32. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 2. 2012


č. 93/RMČ/2012


k návrhu na zabezpečení realizace projektuRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


1. s textem Prohlášení o partnerství firmy MEPCO s. r. o. při realizaci projektu "Role měst v integraci sociálně vyloučené romské lokality - Praha 14" dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

2. s uzavřením smluv o spolupráci mezi městskou částí Praha 14 a městem Veldhoven a příspěvkovou organizací IRIS (Instituto de Realojamiento e Integración Social) města Madrid při realizaci projektu "Role měst v integraci sociálně vyloučené romské lokality - Praha 14" dle přílohy č. 2 - pouze v tiskové podobě


3. se jmenováním projektového a finančního manažera projektu dle přílohy č. 4


II. p o v ě ř u j e


projektového manažera prováděním změn v rozpočtu projektu max. v objemu 20% objemu uznatelných nákladů projektu po dobu jeho realizace


III. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


1. zajistit uzavření smluv dle příloh č. 1 a 2

2. provedení nutných úprav dle přílohy č. 3 - pouze v tiskové podobě ve spolupráci s projektovým manažerem v projektové žádosti


3. zajistit podání nutných příloh vč. upravené projektové žádosti


T: 29. 2. 2012Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová

 

příloha č. 4

Návrh na obsazení pozic v projektu:

Projektový manažer - Mgr. David Beňák, vedoucí OSVZ
Finanční manažer - Ing. Milan Šprysl, vedoucí OE