Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


32. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 2. 2012


č. 99/RMČ/2012


ke jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16


Rada městské části Praha 14


I. j m e n u j e


1. předseda komise: Mgr. Aleš Kuda, zástupce starosty MČ Praha 14

2. členové komise: Mgr. Marie Poesová, školní inspektor ČŠI

PhDr. Zdeňka Klesnilová, zástupce MHMP

pí Jitka Horáková, zástupce pedagogických pracovníků ZŠ

Renata Bendová, DiS., zástupce školské rady

Mgr. Alena Naidrová, zástupce zřizovatele

Ing. Ilona Picková, odborník v oblasti státní správy
ve školství

3. tajemník komise: pí Jaroslava Popovská, odbor školství ÚMČ Praha 14


II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit jmenování tajemníka, předsedy a členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16


T: 29. 2. 2012Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: