Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


33. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 5. 3. 2012


č. 106/RMČ/2012


k žádosti o přidělení bytu v č. p. 670 ulice Kardašovská, Praha 9Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


přidělení bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670 ulice Kardašovská, Praha 9 na dobu 1 roku s možností prodloužení, pokud bude nájemce bytu řádně plnit své povinnosti nájemce za podmínky úhrady části dluhu na nájemném váznoucím na předmětném bytě ve výši 20.000 Kč dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření nájemní smlouvy na dobu 1 roku s možností prodloužení, pokud bude nájemce bytu řádně plnit své povinnosti a to za podmínky úhrady části dluhu na nájemném váznoucím na předmětném bytě ve výši 20.000 Kč dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: do 14 dnů od obdržení tohoto usnesení žadateli
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS, žadatelé