Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


33. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 5. 3. 2012


č. 108/RMČ/2012


k uplatnění práva na přiměřenou slevu nájemného za užívání bytu č. 6 v č. p. 745 ulice Maňákova, Praha 9Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s poskytnutím slevy 48 % z měsíčního nájemného od 12/10 - 12/11 ve výši 33.540 Kč a s úhradou za elektrickou energii ve výši 3.500 Kč tj. v celkové výši 37.040 Kč dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit poskytnutí slevy 48 % z měsíčního nájemného od 12/10-12/11 ve výši 33.540 Kč a úhradu za elektrickou energii ve výši 3.500 Kč tj. v celkové výši 37.040 Kč dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: 20. 3. 2012
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., žadatel