Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


33. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 5. 3. 2012


č. 113/RMČ/2012


k návrhu na úpravu osobních příplatků vedoucím odborů ÚMČ Praha 14Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


návrh na úpravy osobních příplatků vedoucím odborů ÚMČ Praha 14 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zabezpečit úpravy platů vedoucím odborů ÚMČ Praha 14 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

T: 30. 3. 2012

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: KT PO