Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


33. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 5. 3. 2012


č. 117/RMČ/2012


k návrhu na jmenování grantové komise pro hodnocení žádostí v oblasti 2 - kultura, volný čas, sport a podpora místní Agendy 21

Rada městské části Praha 14


I. r u š í


grantovou komisi jmenovanou na základě usnesení č. 62/RMČ/2011 ze dne 27. 1. 2011


II. j m e n u j e


1. grantovou komisi pro hodnocení žádostí v podoblasti 2a - kultura, umění ve složení:

Bc. Radek Vondra

Mgr. Linda Kroupová

MgA. Olga Škochová

Mgr. Petr Šourek

Jan Vávra


2. grantovou komisi pro hodnocení žádostí v podoblasti 2b a 2c - sport, volný čas, podpora realizace projektu Zdravá městská část - místní Agenda 21 ve složení:


Bc. Radek Vondra

Ing. Mgr. Lucie Svobodová

Pavel Mašek

Ing. Ilona Picková

Jitka Krátká

Ing. Luděk Lisý

Ing.Vojtěch Šebek


III. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


seznámit členy komise s jejich jmenováním T: 9. 3. 2012

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS OÚR, KS OKO, členové komise