Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


33. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 5. 3. 2012


č. 118/RMČ/2012


k návrhu na přerušení odpisování dlouhodobého hmotného majetku pro rok 2011Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s přerušením odpisování dlouhodobého hmotného majetku pro rok 2011 u budov dle přílohy č. 1

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit přerušení odpisování DHMO u výše jmenovaných budov pro rok 2011


T: 9. 3. 2012

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová

Příloha č. 1


Seznam budov navržených k přerušení odepisování v roce 2011