Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


33. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 5. 3. 2012


č. 119/RMČ/2012


k návrhu na zřízení jistotního/vázaného účtu souvisejícího s privatizací bytového fondu městské části Praha 14Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


protokol z jednání hodnotící komise


II. s c h v a l u j e


v souladu s doporučením hodnotící komise následující pořadí nabídek obdržených k poptávce po bankovní službě "zřízení a správa jistotního/vázaného účtu"


  1. Komerční banka, a. s.
    Praha 1, Na Příkopě 33/969, PSČ 114 07, IČ: 45317054
  2. Česká spořitelna, a. s.
    Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782
  3. Hypoteční banka, a. s.
    Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ: 13584324

III. r o z h o d l a

o zřízení a vedení jistotního/vázaného účtu u Komerční banky, a. s.


IV. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit zřízení a vedení jistotního/vázaného účtu u Komerční banky, a. s. a informovat všechny nabyvatele bytových jednotek o možnosti poskytnutí zvýhodněného předhypotečního, hypotečního úvěru Komerční bankou, a. s. a o možnosti využití jistotního/vázaného účtu

T: 20. 3. 2012

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OE, SMP- 14, a. s.