Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


33. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 5. 3. 2012


č. 124/RMČ/2012


ke zveřejnění adresného záměru na pronájem části pozemku parc. č. 221/378 v k. ú. Černý Most při ulici DoležalovaRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku parc. č. 221/378 v k. ú. Černý Most o výměře 220 m 2 v šíři 1 m okolo budovy č. p. 1047-1053, Společenství Doležalova č. p. 1047-1053, se sídlem Doležalova 1050, Praha 9 za cenu 85 Kč/m 2/rok


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc. č. 221/378 v k. ú. Černý Most a informování žadatele o jeho zveřejnění

T: 31. 3. 2012

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI