Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


33. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 5. 3. 2012


č. 125/RMČ/2012


k zveřejnění adresného záměru a následnému uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 1576/3 a část pozemku parc. č. 1576/8, k. ú. KyjeRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


se zveřejněním adresného záměru a následným uzavřením kupní smlouvy na pozemek parc. č. 1576/3 a část pozemku parc. č. 1576/8, k. ú. Kyje, o celkové výměře cca 85 m 2 s Vlastou Tureckou Koudelovou, bytem U Kříže 310/14, Praha 5


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


1. zajistit zveřejnění adresného záměru na prodej pozemku parc. č. 1576/3 a části pozemku parc. č. 1576/8, k. ú. Kyje, o celkové výměře cca 85 m 2


2. zajistit předložení návrhu kupní smlouvy na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 24. 4. 2012
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI