Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


33. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 5. 3. 2012


č. 126/RMČ/2012


ke změně osoby nájemce části pozemku parc. č. 1760, 2830/1 a 2832, o výměře 314 m 2 v k. ú. KyjeRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


1. s ukončením nájemní smlouvy č. 2004/OESM-OMD/0027 ze dne 14. 5. 2004 s panem Josefem Levicem, bytem Kardašovská 754/19, Praha 9


2. s výjimkou z pravidel pro uzavírání nájemních smluv na zahrádky a zveřejnění adresného záměru na pronájem části pozemků parc. č. 1760, 2830/1 a 2832, o výměře 314 m 2 k. ú. Kyje, mezi městskou částí Praha 14 a panem Václavem Faltou, bytem U Řezné 364, Železná Ruda


3. s následným uzavřením nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a panem Václavem Faltou, pokud městská část Praha 14 neobdrží k zveřejněnému záměru žádnou připomínku


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


1. sdělit žadateli stanovisko Rady městské části Praha 14


2. zajistit zveřejnění záměru a následné uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 1760, 2830/1 a 2832 v k. ú. Kyje s panem Václavem Faltou

T: 30. 3. 2012Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OE