Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


33. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 5. 3. 2012


č. 127/RMČ/2012


k návrhu na vydání volebního řádu pro volby členů školských rad v základních školách zřizovaných městskou částí Praha 14Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


volební řád pro volby členů školských rad v základních školách zřizovaných městskou částí Praha 14 v souladu se zákonem č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon)


II. d o p o r u č u j e


školským radám změnit jednací řády školských rad v souladu se zákonem č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) - vzor příloha č. 3 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


seznámit ředitele základních škol s volebním řádem pro volby členů školských rad
a s návrhem jednacího řádu školských rad


T: 30. 3. 2012Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OŠ, ZŠ