Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


33. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 5. 3. 2012


č. 129/RMČ/2012


ke jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele Mateřské školy Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874


Rada městské části Praha 14

I. j m e n u j e


1. předseda komise:
Ing. Mgr. Lucie Svobodová, zástupce starosty MČ Praha 14

2. členové komise:
Mgr. Jana Vinterová, školní inspektor ČŠI
Bc. Jana Vlásenková, zástupce MHMP
PaedDr. Irena Valentová, zástupce pedagogických pracovníků MŠ
Mgr. Alena Naidrová, zástupce zřizovatele
Bc. Olga Štěpánková, odborník v oblasti státní správy ve školství

3. tajemník komise:
pí Jaroslava Popovská, odbor školství ÚMČ Praha 14


II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit jmenování tajemníka, předsedy a členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele Mateřské školy Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874


T: 16. 3. 2012Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: