Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


34. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 3. 2012


č. 149/RMČ/2012


ke zřízení strategického týmu pro řízení a rozvoj (STRR)


Rada městské části Praha 14
I. z ř i z u j e

strategický tým pro řízení a rozvoj (STRR) městské části Praha 14 ve sloľení:


- starosta městské části Praha 14 - vedoucí STRR

- uvolnění členové Zastupitelstva městské části Praha 14

- tajemník Úřadu městské části Praha 14

- vedoucí OSVZ, ODOP, O©, OSMI, KS OÚR, KS OKO, OE


II. s c h v a l u j e


činnost STRR dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení


III. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14

zahájit činnost STRR, zabezpečit zpracování statutu a jednacího řádu STRR


T: 30. 4. 2012

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Bc. Radek Vondra

Na vědomí: KS OÚR, OSVZ, ODOP, O©, OSMI, OE, KS OKO