Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


36. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 16. 4. 2012


č. 198/RMČ/2012


k volbě přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 9Rada městské části Praha 14


I. d o p o r u č u j e


volbu přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 9 dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení


II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit na nejbližším zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 provedení volby kandidáta dle přílohy

T: 24. 4. 2012

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Bc. Radek Vondra

 

Příloha č. 1

Seznam kandidátů na funkci přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9

Josef VÁRADI