Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


36. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 16. 4. 2012


č. 199/RMČ/2012


k návrhu organizační změny zabezpečování problematiky informačních systémů a informačních technologií na Úřadu městské části Praha 14Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


organizační změnu s platností od 1. 5. 2012


II. r u š í


ke dni 30. 4. 2012 odbor informatiky


III. o d v o l á v á


Ing. Jaromíra Kličku z funkce vedoucího odboru informatiky ke dni 30. 4. 2012


IV. u s t a v u j e


ke dni 1. 5. 2012 oddělení informačních technologií v odboru kancelář tajemníka


V. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit realizaci tohoto usnesení


T: 30. 4. 2012Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: KT - PO, vedoucí odborů