Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


36. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 16. 4. 2012


č. 204/RMČ/2012


k návrhu na přijetí darů od sponzorů pro zajištění akce "Den Země na Praze 14" pořádané ve dnech 19. - 24. 4. 2012Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s přijetím daru na akci "Den Země na Praze 14 " pořádané ve dnech 19. - 24. 4. 2012 od obchodní společnosti


1. Coca-Cola HBC Česká republika, s. r. o., Českobrodská 1329, Praha 9 k zajištění pitného režimu pro účastníky


2. IKEA Česká republika, s. r. o., pobočka Černý Most, Skandinávská 1/131, Praha 5 - Zličín formou propagačních předmětů


3. Globus ČR, k. s., Hypermarket Černý Most, Chlumecká 765/6, Praha 9 na občerstvení účastníků, reklamních a propagačních materiálů

II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14

uzavřít darovací smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení

T: 19. 4. 2012Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS OÚR, OPM