Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


36. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 16. 4. 2012


č. 205/RMČ/2012


k návrhu na přidělení grantů v oblasti sportovních, kulturních a volnočasových aktivit v roce 2012Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. přidělení grantů žádostem v podoblasti kultura a umělecká činnost podle přílohy č. 1 - oblast 2a (s výjimkou žádosti uvedené v bodu II. tohoto usnesení), která je nedílnou součástí tohoto usnesení

2. přidělení grantů žádostem v podoblasti sportu, tělovýchovy a volného času podle přílohy č. 2 - oblast 2b (s výjimkou žádosti uvedené v bodu II. tohoto usnesení), která je nedílnou součástí tohoto usnesení

3. přidělení grantu žádosti v podoblasti podpory realizace projektu Zdravá MČ - MA 21 podle přílohy č. 3 - oblast 2c, která je nedílnou součástí tohoto usnesení


4. specifikaci účelového využití přidělených grantů u žádostí č. 3, 4, 5 a 14 dle zápisu grantové komise v podoblasti kultury a volného času a žádostí č. 22, 30, 32, 38 v podoblasti sportu a tělovýchovy dle tab. oblast 2b


II. d o p o r u č u j e


přidělení grantů žádostem v podoblasti kultury a uměleckých činností i žádostem v podoblasti sportu, tělovýchovy a volného času podle přílohy č. 4


III. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


1. předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 návrh na přidělení grantů žádostem dle bodu II. tohoto usnesení T: 24. 4. 2012


2. informovat žadatele o výsledcích grantového řízení T: 30. 4. 2012


3. zajistit podepsání darovacích smluv s úspěšnými žadateli T: 31. 5. 2012
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS OÚR, KS OKO, OE