Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

36. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 16. 4. 2012

č. 206/RMČ/2012

 

k návrhu na poskytnutí grantů z programu "Příspěvek na zajištění služby 2012"


Rada městské části Praha 14

 I. b e r e n a v ě d o m í

 doporučení grantové komise pro hodnocení projektů v oblasti sociálních a návazných služeb  k  poskytnutí grantů z programu "Příspěvek na zajištění služby 2012" (příloha č. 1 - pouze v tiskové podobě)

II. s c h v a l u j e

poskytnutí grantů dle přílohy č. 2

III. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu městské části Praha 14 poskytnutí grantů dle přílohy č. 3

IV. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

 

  1. zajistit uzavření smluv s žadateli dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
  2. zajistit předložení materiálu na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 24. 4. 2012

 

 

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová

Na vědomí:    OSVZ, OE