Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


36. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 16. 4. 2012


č. 209/RMČ/2012


k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu" Průjezd železničním uzlem Praha - modernizace traťového úseku Praha Libeň - Praha Běchovice 1. část"Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene uložení traťového kabelu a zařízení do pozemku parc. č. 989, k. ú. Hostavice, se společností Správa železniční dopravní cesty, s. o., se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1, za cenu 1 300 Kč bez DPH


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení traťového kabelu a zařízení do pozemku parc. č. 989, k. ú. Hostavice, se společností Správa železniční dopravní cesty, s. o.

T: 31. 5. 2012
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI