Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


38. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 5. 2012


č. 241/RMČ/2012


k návrhu na změnu organizační struktury příspěvkové organizace KVIZ Praha 14Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


novou organizační strukturu příspěvkové organizace KVIZ Praha 14 ke dni 1. 8. 2012 a k tomuto datu zrušení funkčního místa vedoucí CVVI, pracovníka pro styk s veřejností a jednoho místa referent v oddělení kultury


II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit veškeré právní úkony související s touto změnou

T: 31. 7. 2012

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: OE, KVIZ Praha 14