Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


38. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 5. 2012


č. 250/RMČ/2012


k návrhu na revokaci usnesení č. 88/RMČ/2012 a souhlas se snížením smluvního nájemného pro nájemce v nebytových prostorách objektu polikliniky č. p. 902
ulice Gen. Janouška, Praha 9Rada městské části Praha 14


I. r e v o k u j e


usnesení Rady městské části Praha 14 č. 88/RMČ/2012 ze dne 20. 2. 2012


II. s o u h l a s í


se snížením smluvního nájemného pro nájemce za užívání nebytových prostor ve 4. nadzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat nájemce prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti
Správa majetku Praha 14, a. s. o revokaci usnesení č. 88/RMČ/2012 a odsouhlasení
snížení nájemného za užívání nebytových prostor v objektu polikliniky č. p. 902 ul. Gen. Janouška, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


T: 15. 6. 2012Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., OSMI, nájemce