Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


38. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 5. 2012


č. 253/RMČ/2012


ke studii komplexního řešení záměru "Stavba č. 0218, TV Jahodnice, etapa 0007 - rekonstrukce ul. Travné II."Rada městské části Praha 14


I. s e s e z n á m i l a


s hlavními parametry navrhovaného záměru "Stavba č. 0218, TV Jahodnice, etapa 0007 - rekonstrukce ul. Travné II." podle předložené studie proveditelnosti zpracované společností BOMART, s. r. o. ve spolupráci se společností PPU, s. r. o. v 03/2012


II. d o p o r u č u j e


1. zpracovat další stupeň projektové dokumentace dle varianty "A"- podélná stání


2. realizovat úpravu pro dopravní zklidnění ve variantě "A2" - umístění přechodu pro pěší při ulici Kostlivého a se zvýšením celé křižovatky


III. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


sdělit stanovisko městské části Praha 14 žadateli o stanovisko společnosti Istar, s. r. o., Rubeška 393, 190 00 Praha 9

T: 28. 5. 2012Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS OÚR