Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


38. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 5. 2012


č. 254/RMČ/2012


k návrhu na úpravu platu vedoucí odboru kanceláře tajemníkaRada městské části Praha 14


I. s t a n o v u j e


plat vedoucí odboru kanceláře tajemníka dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě od 1. 5. 2012

II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit realizaci tohoto usnesení

T: ihned

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: KT