Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


38. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 5. 2012


č. 258/RMČ/2012


k žádosti o finanční příspěvek občanskému sdružení Neposeda na veřejnou akci "Nízkoprahy na rampách"Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000 Kč občanskému sdružení Neposeda na veřejnou akci "Nízkoprahy na rampách"


II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


podepsat darovací smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení

T: 31. 5. 2012

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: OE, OSVZ