Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


38. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 5. 2012


č. 260/RMČ/2012


k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2575/34 v k. ú. Kyje za účelem umístění reklamního zařízeníRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2575/34, k. ú. Kyje se spol. outdoor akzent, s. r. o., se sídlem Karlova 27, Praha 1 za účelem umístění reklamního zařízení


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


1. seznámit společnost outdoor-akzent s. r. o. s rozhodnutím Rady MČ Praha 14


2. zajistit uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2574/34 v k. ú. Kyje za účelem umístění reklamního zařízení se spol. outdoor akzent, s. r. o.

T: 15. 6. 2012
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI