Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


38. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 5. 2012


č. 263/RMČ/2012


k žádosti MHMP o souhlas s dotčením pozemku parc. č. 81/1, k. ú. Kyje stavbou mlatové cesty okolo Kyjského rybníkaRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s dotčením pozemku parc. č. 81/1, k. ú. Kyje vedením mlatové cesty okolo Kyjského rybníka, jejímž investorem je odbor veřejného prostoru MHMP


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit odeslání stanoviska městské části Praha 14 odboru veřejného prostoru MHMP


T: 25. 5. 2012

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI