Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


40. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 6. 2012


č. 353/RMČ/2012


k návrhu Organizačního řádu Úřadu městské části Praha 14Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


Organizační řád Úřadu městské části Praha 14 s účinností od 1. 7. 2012


II. r u š í

ke dni 30. 6. 2012 pracovní místo v odboru živnostenském, oddělení registrace podnikatelů, referent tř. 10 a pracovní místo v odboru dopravy a ochrany prostředí, oddělení ochrany prostředí, referent městské zeleně tř. 10


III. z ř i z u j e


k 1. 7. 2012 v odboru kanceláře starosty v oddělení územního rozvoje 1 místo referenta agendy územního plánu (architekt) tř. 11


IV. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit vydání Organizačního řádu v platném znění

T: 1. 7. 2012Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: odbory úřadu