Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


40. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 6. 2012


č. 364/RMČ/2012


k žádosti na udělení souhlasu s uvedením obecní ubytovny - bytu městské části Praha 14, Sadská 530/20, Praha 9 jako sídla fyzické osoby podnikající (OSVČ)Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uvedením obecní ubytovny městské části Praha 14, Sadská 530/20, Praha 9, užívané Petrem Kadidlem, hlášeného bydlištěm ÚMČ Praha 14, Bratří Venclíků 1073/8, Praha 9 jako místa podnikání fyzické osoby (OSVČ)

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


sdělit stanovisko Rady městské části Praha 14 panu Petrovi Kadidlovi

T: 29. 6. 2012

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., OSMI