Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


53. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 1. 2013


č. 31/RMČ/2013


k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v nebytových prostorách v objektu č. p. 799, ul. Kučerova, Praha 9Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením podnájemní smlouvy na část nebytových prostor o výměře 9 m 2 v ul. Kučerova č. p. 799, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat nájemce prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. o odsouhlasení uzavření podnájemní smlouvy v nebytových prostorách v objektu č. p. 799, ul. Kučerova, Praha 9


T: 31. 1. 2013
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., OSMI, nájemce