Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


53. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 1. 2013


č. 34/RMČ/2013


k návrhu stanoviska městské části Praha 14 k záměru na dočasné umístění zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů a prodeje sypkých materiálů na pozemku parc. č. 2671/34, 2671/36, 2846/2 a 2846/3 v k. ú. Kyje při ul. PrůmyslováRada městské části Praha 14


I. s e s e z n á m i l a


se záměrem dočasného umístění zařízení ke sběru, výkupu, třídění a využívání odpadů a prodeje sypkých materiálů na pozemku parc. č. 2671/34, 2671/36, 2846/2 a 2846/3 k. ú. Kyje při ul. Průmyslová


II. s o u h l a s í

s dočasným umístěním zařízení ke sběru, výkupu, třídění a využívání odpadů a prodeje sypkých materiálů na pozemku parc. č. 2671/34, 2671/36, 2846/2 a 2846/3 k. ú.Kyje při ul. Průmyslová na dobu dle §14 odst. 1 zákona o odpadech


III. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


sdělit stanovisko MČ Praha 14 k dočasnému umístění zařízení sběru, výkupu, třídění a využívání odpadů a prodeje sypkých materiálů - pí Ivetě Cidorákové, Na Ovčáckém 1645/3, Praha 10

T: 31. 1. 2013Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS OÚR