Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


53. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 1. 2013


č. 35/RMČ/2013


k Plánu zlepąování projektu Zdravá MČ - místní Agenda 21 pro rok 2013Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


vyhodnocení plnění Plánu zlepąování pro rok 2012 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


II. s c h v a l u j e

plán zlepąování pro rok 2013 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení


III. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


předloľit Radě městské části Praha 14 vyhodnocení Plánu zlepąování pro rok 2013 a Plán zlepąování pro rok 2014


T: 31. 1. 2014
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS OÚR