Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


53. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 1. 2013


č. 36/RMČ/2013


k přijetí daru od p. Jana Pátka, V Záhorském 536, Praha 9, IČ: 47143151 na zajištění činností souvisejících s aktivitami MČ Praha 14Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s přijetím daru od p. Jana Pátka, V Záhorském 536, Praha 9, IČ: 47143151 na zajištění činností souvisejících s aktivitami MČ Praha 14


II. s c h v a l u j e

darovací smlouvu uvedenou v příloze č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


III. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


uzavřít darovací smlouvu mezi městskou částí a p. Janem Pátkem, V Záhorském 536, Praha 9, IČ: 47143151 na zajištění činností souvisejících s aktivitami MČ Praha 14


T: 28. 2. 2013
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: OPM, KS OÚR