Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


53. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 1. 2013


č. 37/RMČ/2013


k návrhu na úpravu v pravidlech pro poskytování grantů MČ Praha 14 na rok 2013 v oblasti 2 - sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, podporu Zdravé MČ - MA 21Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e

úpravu v pravidlech grantového řízení městské části Praha 14 na rok 2013 pro oblast 2 - sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, podporu Zdravé MČ - MA 21 v podoblasti 2 d) podpora tělovýchovných zařízení, kde omezení výše grantu je 200.000 Kč na jednu žádost


II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit zveřejnění úpravy v pravidlech grantového řízení MČ Praha 14 v oblasti 2 pro rok 2013


T: ihned
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS OÚR, OE, KS OKO