Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


53. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 1. 2013


č. 38/RMČ/2013


k návrhu na jmenování grantových komisí pro hodnocení žádostí v grantovém řízení v roce 2013 v oblasti 2

Rada městské části Praha 14


I. r u š í


grantovou komisi jmenovanou na základě usnesení č. 117/RMČ/2012 ze dne 5. 3. 2012


II. j m e n u j e


1. grantovou komisi pro hodnocení žádostí v podoblasti 2a) - podpora kultury a umělecká činnost ve složení:

Bc. Radek Vondra

MgA. Olga Škochová

Ondřej Šindelář

Petr Šourek

Ing. arch. Tereza Klímová


2. grantovou komisi pro hodnocení žádostí v podoblasti 2b) - podpora sportovních a volnočasových aktivit, 2c) - podpora Zdravé MČ - MA 21 a 2d) - podpora tělovýchovných zařízení ve složení:


Bc. Radek Vondra

Ing. Mgr. Lucie Svobodová

Pavel Mašek

Ing. Ilona Picková

Jitka Krátká

Ing. Luděk Lisý

Josef Kutmon


III. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


seznámit členy komisí s jejich jmenováním T: 31. 1. 2013

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS OÚR, KS OKO, členové komise