Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


53. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 1. 2013


č. 45/RMČ/2013


k další spolupráci se společností Agencie TMT, s. r. o., se sídlem Drahobejlova 2215/6, Praha 9Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. revokaci usnesení č. 675/RMČ/2012 v plném rozsahu


2. uzavření dohody (příloha č. 5) se společností Agencie TMT, s. r. o., se sídlem Drahobejlova 2215/6, Praha 9 o ukončení nájemní smlouvy č. 2011/OSMI/0054 ze dne 29. 4. 2011


3. úhradu nájemného ve výši 100 000 Kč za rok 2012 v šesti splátkách do 30. 6. 2013 podle splátkového kalendáře (příloha č. 4) dohodnutého se společností Agencie TMT, s. r. o., se sídlem Drahobejlova 2215/6, Praha 9


4. nepožadovat za prodlevu v úhradě nájemného od společnosti Agencie TMT, s. r. o., se sídlem Drahobejlova 2215/6, Praha 9 za období od 30. 6. 2012 do 31. 1. 2013 (tj. termín úhrady 1. splátky) smluvní pokutu


II. s c h v a l u j e


snížení smluvní pokuty ve výši 77 292 Kč za pozdní úhradu nájemného za rok 2011 na částku 41 667 Kč (odpovídá výši dluhu rozhodné pro výpočet smluvní pokuty) a její úhradu v šesti splátkách do 30. 6. 2013 podle splátkového kalendáře (příloha č. 4)


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


1. zajistit seznámení společnosti Agencie TMT, s. r. o. s rozhodnutím Rady městské části Praha 14 T: 25. 1. 2013


2. zajistit podpis splátkového kalendáře mezi MČ Praha 14 a společností Agencie TMT, s. r. o. T: 25. 1. 2013


3. zajistit uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 2011/OSMI/0054 se společností Agencie TMT, s. r. o. T: 25. 1. 2013
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI