Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


53. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 1. 2013


č. 46/RMČ/2013


k další spolupráci se společností Agencie TMT, se sídlem Drahobejlova 2215/6, Praha 9Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


se zveřejněním adresného záměru a následným uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2252, k. ú. Kyje, o výměře cca 1 050 m 2 k provozování hřiště na minigolf za nájemné ve výši 35 000 Kč/rok


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit informování společnosti Agencie TMT, zajistit zveřejnění záměru a následné uzavření nájemní smlouvy

T: 28. 2. 2013

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI