Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


53. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 1. 2013


č. 50/RMČ/2013


ke jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16


Rada městské části Praha 14


I. j m e n u j e


1. předseda komise: Mgr. Aleš Kuda, zástupce starosty MČ Praha 14

2. členové komise: Mgr. Jana Pocová, školní inspektor ČŠI

Ing. Božena Suková, zástupce MHMP

pí Miroslava Znamenáčková, zástupce pedagogických pracovníků ZŠ

Mgr. Alena Naidrová, zástupce zřizovatele

Ing. Ilona Picková, odborník v oblasti státní správy
ve školství

pí Jitka Horáková, zástupce školské rady

3. tajemník komise: pí Jaroslava Popovská, odbor školství ÚMČ Praha 14


II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit jmenování tajemníka, předsedy a členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16


T: 31. 1. 2013Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: