Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


53. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 1. 2013


č. 53/RMČ/2013


k návrhu na stanovení pořadí domů pro odprodej bytových jednotekRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


pořadí domů pro odprodej bytových jednotek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit prostřednictvím obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. zpracování znaleckého posudku na stanovení kupní ceny za 1m 2 bytové jednotky pro bytové domy na 1. - 3. místě dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a návrhu smlouvy o převodu bytové jednotky a předložit je Radě městské části Praha 14 ke schválení


T: 4. 2. 2013

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS