Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


75. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 12. 2013


č. 738/RMČ/2013


k návrhu stanoviska městské části Praha 14 k podnětu na změnu územního plánu SÚ hl. m. Prahy pro pozemky parc. č. 2544/1 a 2544/8 v k. ú. Kyje z funkční plochy ZMK / OV-B výhled na OV-B návrhRada městské části Praha 14


I. s e s e z n á m i l a


s podnětem na změnu územního plánu SÚ hl. m. Prahy (dále ÚPn) pro pozemky parc. č. 2544/1 a 2544/8 v katastrálním území Kyje z funkční plochy ZMK (zeleň městská a krajinná), s předpokladem částečného výhledového využití OV-B (všeobecně smíšené), na OV-B pro celou plochu do návrhu


II. n e d o p o r u č u j e


provedení změny ÚPn pro pozemky parc. č. 2544/1 a 2544/8 v k. ú. Kyje z funkční plochy ZMK (částečně OV-B výhled) na OV-B do návrhu ÚPn, s tím že využití je třeba řešit komplexně pro širší území v rámci nového Metropolitního plánu


III. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


1. postoupit podnět na změnu ÚPn se stanoviskem MČ Praha 14 pořizovateli územně plánovací dokumentace, Odboru stavebnímu a územního plánu MHMP

T: 3. 1. 2014


2. sdělit stanovisko MČ Praha 14 k podnětu na změnu ÚPn žadateli, společnosti AO Praha, a. s., se sídlem Sokolovská 366/84, Karlín, 186 00 Praha 8

T: 3. 1. 2014

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS OÚR