Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


75. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 12. 2013


č. 739/RMČ/2013


k návrhu stanoviska městské části Praha 14 k podnětům na změny územního plánu SÚ hl. m. Prahy pro pozemky parc. č. 2548, 2550 a 2551 v k. ú. Kyje z funkční plochy PZO / OV-B pro výhled na OB a OB-A pro návrhRada městské části Praha 14


I. s e s e z n á m i l a


s podněty na změnu územního plánu SÚ hl. m. Prahy (dále ÚPn) pro pozemky parc. č. 2548, 2550 a 2551 v katastrálním území Kyje z funkční plochy PZO (zahrádky a zahrádkové osady), s předpokladem využití OV-B (všeobecně smíšené) ve výhledu, na OB a OB-A (čistě obytné) s platností pro návrh


II. n e d o p o r u č u j e


provedení změny ÚPn pro pozemky parc. č. 2548, 2550 a 2551 v k. ú. Kyje z funkční plochy PZO (OV-B ve výhledu) na OB s platností pro návrh, s tím že využití je třeba řešit komplexně pro širší území v rámci nového metropolitního územního plánu


III. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


1. sdělit stanovisko MČ Praha 14 k podnětu na změnu ÚPn pořizovateli územně plánovací dokumentace, Odboru stavebnímu a územního plánu MHMP


2. sdělit stanovisko MČ Praha 14 k podnětu na změnu ÚPn žadatelům, manželům Ing. Janu a Ing. Libuši Výškovým, Cíglerova 1079, 198 00 Praha 9 a Mgr. Josefu Juhovi, tamtéž

T: 3. 1. 2014


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS OÚR