Městská část Praha 14
Rada městské části

 

U s n e s e n í

 

75. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 12. 2013

 

č. 744/RMČ/2013

 

ke smlouvě o výpůjčce serveru Základní škole Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

návrh smlouvy o výpůjčce serveru včetně předinstalovaného virtualizačního SW a operačního systému MS Windows 2008 R2 Základní škole Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918

 

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

 

zajistit uzavření výše uvedené smlouvy o výpůjčce serveru se Základní školou Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918

 

 

T: 30. 12. 2013

 

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ