Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


75. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 12. 2013


č. 751/RMČ/2013


k souhlasu k čerpání finančních prostředků z dotace na poskytování sociálních služeb "Centrum denních služeb v KC Motýlek" a "Nízkoprahový klub Pacific" na roky 2013 a 2014Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


změnu čerpání dotace dle žádosti Sdružení na pomoc dětem s handicapy - Komunitní centrum Motýlek a to na období let 2013 a 2014 (příloha č. 1 - pouze v tiskové podobě)


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit informování příjemce dotace o schválené změně


T: 31. 12. 2013

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ