Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


75. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 12. 2013


č. 752/RMČ/2013


k podání žádosti o dotaci - Projekt MČ na podporu integrace cizinců ze třetích zemí na lokální úrovni v roce 2014Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci dotačního titulu Ministerstva vnitra na podporu integrace cizinců ze třetích zemí na lokální úrovni na základě usnesení vlády ČR ze dne 9. února 2011 Aktualizovaná koncepce integrace cizinců - Společné soužití (dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě)


2. finanční spoluúčast ve výši maximálně 73.000 Kč (10% z celkových nákladů na projekt po odečtení spoluúčasti dalších subjektů)


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


1. zajistit podání žádosti o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na ministerstvo vnitra ČR


2. zajistit podání žádosti o souhlas s přijetím dotace v souladu se Statutem hl. m. Prahy


T: 20. 12. 2013

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ