Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


75. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 12. 2013


č. 754/RMČ/2013


k návrhu na vyhodnocení podlimitní veřejné zakázce na služby "Úklid v objektech Úřadu městské části Praha 14" zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisůRada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


zprávu o posouzení a hodnocení nabídek podlimitní veřejné zakázce na služby " Úklid v objektech Úřadu městské části Praha 14 " zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů


II. r o z h o d l a


jako zadavatel podlimitní veřejné zakázce na služby " Úklid v objektech Úřadu městské části Praha 14"


1. vyloučit uchazeče Ivana Vápenku, IČ: 126 20 149, 155 00 Praha 5, Janského 2192/73 z další účasti v zadávacím řízení


2. o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče OLMAN SERVICE s.r.o., IČ: 262 93 102, 635 00 Brno, Jakuba Obrovského 228/1a, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou


III. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit veškeré právní úkony vedoucí k ukončení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby " Úklid v objektech Úřadu městské části Praha 14 "


T: 6. 1. 2014


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OHS, OŘEŠ, OPKČ