Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


76. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 13. 1. 2014


č. 17/RMČ/2014


k žádosti SVM MHMP o stanovisko k dlouhodobému pronájmu (event. úplatnému převodu) pozemků parc. č. 2668/1 a parc. č. 2668/18, k. ú. KyjeRada městské části Praha 14


I. n e s o u h l a s í


1. s úplatným převodem pozemků parc. č. 2668/1 a parc. č. 2668/18 v k. ú. Kyje


2. s pronájmem pozemku parc. č. 2668/18 a jižní části pozemku parc. č. 2668/1 v k. ú. Kyje


II. s o u h l a s í


s pronájmem severní části pozemku parc. č. 2668/1 v k. ú. Kyje nalézající se dle ÚPn hl. m. Prahy ve funkční ploše nerušící výroby a služeb - VN


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit odeslání stanoviska MČ Praha 14 k dlouhodobému pronájmu (event. úplatnému převodu) pozemků parc. č. 2668/1 a parc. č. 2668/18, k. ú. Kyje

T: 20. 1. 2014

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI