Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


76. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 13. 1. 2014


č. 22/RMČ/2014


k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce "Rekonstrukce výtahu v budově Úřadu MČ Praha 14"Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce "Rekonstrukce výtahu v budově Úřadu MČ Praha 14"

2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci akce "Rekonstrukce výtahu v budově Úřadu MČ Praha 14"


II. j m e n u j e


hodnotící komisi k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci akce "Rekonstrukce výtahu v budově Úřadu MČ Praha 14", jejíž členové jsou uvedeni v příloze č. 3 - pouze v tiskové podobě


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


1. zajistit zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce "Rekonstrukce výtahu v budově Úřadu MČ Praha 14"

T: 31. 1. 2014


2. seznámit členy hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci akce "Rekonstrukce výtahu v budově Úřadu MČ Praha 14" s jejich jmenováním

T: 31. 1. 2014


3. seznámit Radu městské části Praha 14 s vyhodnocením veřejné zakázky malého rozsahu "Rekonstrukce výtahu v budově Úřadu MČ Praha 14"

T: 28. 2. 2014Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OŘEŠ