Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


76. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 13. 1. 2014


č. 3/RMČ/2014


Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2014Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í

1. s návrhem rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2014

s objemem příjmů 241.476,00 tis. Kč

s objemem výdajů 303.437,20 tis. Kč

běžné výdaje 212.772,20 tis. Kč

kapitálové výdaje 90.665,00 tis. Kč

financování 61.961,20 tis. Kč


2. s návrhem finančního plánu zdaňované činnosti vlastního hospodaření na rok 2014 dle přílohy č. 2


3. s limitem objemu mzdov. prostředků na platy zaměstnanců ve výši 56.700 tis. Kč


4. s rozpočtovým výhledem do roku 2019 dle přílohy č. 3


5. s poskytnutím přechodné finanční výpomoci občanskému sdružení ČČK ve výši 900.000 Kč a občanskému sdružení Jahoda ve výši 300.000 Kč na úhradu provozních výdajů, která bude v obou případech městské části Praha 14 vrácena v průběhu roku 2014


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


předložit materiál Návrh rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2014 na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 28. 1. 2014Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ, odbory úřadu, příspěvkové organizace